2.700.000.000đ

Bên Bán bàn giao Căn hộ Welltone Luxury Residence cho Bên Mua vào tháng…năm…….

  • đường xóm cồn, phường xương huân, tp nha trang, khánh hòa Khánh Hòa

Additional Info

Tỉnh/thành phốKhánh Hòa
Đường phốđường xóm cồn, phường xương huân, tp nha trang, khánh hòa
Điện thoại liên hệ0776527952
Quận/huyệnkhác
a. Việc bàn giao Căn hộ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn so với thời gian quy định tại khoản này, nhưng không được chậm quá 90 (chín mươi) ngày, kể từ thời điểm đến hạn bàn giao Căn hộ cho Bên Mua; Bên Bán phải có văn bản thông báo cho Bên Muabiết lý do chậm bàn giao Căn hộ. b. Trước ngày bàn giao Căn hộ là 15 (mười lăm)ngày, Bên Bánphải gửi văn bản thông báo cho Bên Muavề thời gian, địa điểm và thủ tục bàn giao Căn hộ (Sau đây gọi là “Thông báo bàn giao Căn hộ”).Căn hộ biển cao cấp Welltone Luxury Residence sở hữu lâu dài ở nha trang​3. Căn hộ được bàn giao cho Bên Mua phải theo đúng thiết kế đã được duyệt; phải sử dụng đúng các thiết bị, vật liệu nêu tại bảng danh mục vật liệu, thiết bị xây dựng mà các bên đã thỏa thuận theo Hợp đồng, trừ trường hợp thỏa thuận tại điểm e khoản 1 Điều 5 của Hợp đồng này. 4. Vào ngày bàn giao Căn hộ theo thông báo, Bên Mua hoặc người được ủy quyền hợp pháp phải đến kiểm tra tình trạng thực tế Căn hộ so với thỏa thuận trong Hợp đồng này, cùng với đại diện của Bên Bán đo đạc lại diện tích sử dụng thực tế Căn hộ và ký vào biên bản bàn giao Căn hộ. Trường hợp Bên Mua hoặc người được Bên Mua ủy quyền hợp pháp không đến nhận bàn giao Căn hộ theo thông báo của Bên Bán trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày hoặc đến kiểm tra nhưng không nhận bàn giao Căn hộ mà không có lý do chính đáng (trừ trường hợp thuộc diện thỏa thuận tại điểm g khoản 1 Điều 6 của Hợp đồng này) thì kể từ ngày đến hạn bàn giao Căn hộ theo thông báo của Bên Bánđược xem như Bên Mua đã đồng ý, chính thức nhận bàn giao Căn hộ theo thực tế và Bên Bánđã thực hiện xong trách nhiệm bàn giao Căn hộ theo Hợp đồng. Bên Mua không được quyền nêu bất cứ lý do không hợp lý nào để không nhận bàn giao Căn hộ; việc từ chối nhận bàn giao Căn hộ như vậy sẽ được coi là Bên Mua vi phạm Hợp đồng và sẽ được xử lý theo quy định tại Điều 12 của Hợp đồng này nếu Bên Mua chưa thanh toán đủ 95% tiền mua Căn hộ (không bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 02%). 16 5. Kể từ thời điểm hai bên ký biên bản bàn giao Căn hộ, Bên Mua được toàn quyền sử dụng Căn hộ và chịu mọi trách nhiệm có liên quan đến Căn hộ mua, kể cả trường hợp Bên Mua có sử dụng hay chưa sử dụng Căn hộ này. 6. Các Bên đồng ý rằng vào ngày bàn giao Căn hộ, nếu Bên Mua phát hiện Căn hộ có khiếm khuyết, sai sót so với mô tả tại Hợp đồng thì Bên Mua có quyền ghi rõ các yêu cầu sửa chữa, khắc phục những khiếm khuyết vào Biên bản bàn giao Căn hộ hoặc Bảng đề nghị sửa chữa. Bên Bán có trách nhiệm khắc phục các khiếm khuyết, sai sót này trong thời hạn như được các bên thống nhất tại Biên bản bàn giao Căn hộ hoặc Bảng đề nghị sửa chữa theo quy định về bảo hành đối với Căn hộ. 7. Các Bên sẽ ký Biên Bản Bàn Giao Căn hộ theo mẫu của Bên Bán để xác nhận việc Bên Bán bàn giao Căn hộ cho Bên Mua theo các quy định của Hợp đồng này. 8. Khi nhận bàn giao Căn hộ, Bên Mua xuất trình cho Bên Bán các tài liệu sau: (i) Bản chính của Hợp đồng này; và (ii) Các bản chính của các chứng từ thể hiện rằng Bên Mua đã thanh toán đầy đủ các khoản tiền theo quy định tại Hợp đồng cho Bên Bán(iii) Bản chính văn bản ủy quyền được công chứng/chứng thực hợp lệ (trường hợp Bên Mua không trực tiếp nhận bàn giao). 9. Tại thời điểm bàn giao, Căn hộ sẽ được bàn giao cho Bên Mua phù hợp với thỏa thuận của Các Bên trong Hợp đồng. Các Bên đồng ý rằng vào ngày bàn giao Căn hộ, nếu Bên Mua phát hiện Căn hộ có khiếm khuyết, sai sót so với mô tả tại Hợp đồng thì Bên Mua có quyền ghi rõ các yêu cầu sửa chữa, khắc phục những điểm không phù hợp vào Biên Bản Bàn Giao Căn hộ và: a. Nếu Bên Mua vẫn đồng ý nhận bàn giao Căn hộ và ký vào Biên bản bàn giao Căn hộ: Bên Bán có trách nhiệm khắc phục các khiếm khuyết, sai sót này trong thời hạn như được các Bên thống nhất tại Biên bản bàn giao Căn hộ. Trong trường hợp này, Các Bên thống nhất rằng mọi khiếm khuyết, sai sót, hư hỏng (nếu có) đối với Căn hộ được áp dụng theo quy định về Bảo Hành tại Điều 9 Hợp đồng; hoặc b. Nếu Bên Mua không đồng ý nhận bàn giao Căn hộ: Sau khi Bên Bán khắc phục xong những điểm không phù hợp so với mô tả tại Hợp đồng, Bên Bán sẽ thông báo cho Bên Mua đến nhận bàn giao Căn hộ và Các Bên tiến hành thủ tục bàn giao như trường hợp bàn giao lần đầu. Bên Mua có nghĩa vụ nhận bàn giao Căn hộ phù hợp với quy định tại Hợp đồng này. 10. Trường hợp Bên Bán đủ điều kiện bàn giao Căn hộ sớm hơn so với Ngày Bàn Giao Dự Kiến nêu tại Khoản 1 Điều 8 của Hợp đồng này, Bên Mua có thể lựa chọn các phương án sau: a. Nếu Bên Mua muốn nhận bàn giao Căn hộ sớm thì Bên Mua phải hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo quy định của Hợp đồng này và nhận bàn giao Căn hộ theo thời gian mà Bên Bán thông báo. b. Nếu Bên Mua không muốn nhận bàn giao Căn hộ sớm thì Bên Mua có thể tiếp tục thanh toán theo đúng tiến độ quy định tại Khoản 3 Điều 3 của Hợp đồng.WELLTONE LUXURY RESIDENCE

Tháng Mười 26, 2023 6:18 sáng

44 days, 16 hours

Listing ID 802653a04cc0e088 49 total views, 2 today
Report problem
Processing your request, Please wait....

Comments